ОУ"Антон Страшимиров" - Казанлък
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001

 „Образование за утрешния ден“ Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране“/Техническо изпълнение/Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от…

Организация за провеждане на поправителните изпити

Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците от V,VI и VII клас през юнска сесия Заповед за провеждане на поправителната сесия

Ден на народните будители

«Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!» Васил Друмев На днешната дата – 1 ноември, честваме Деня на народните будители. Той е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Йоасаф Бдински, Григорий…